CÁ CHÉP SÔNG - La Ngàn
CÁ LĂNG ĐUÔI ĐỎ
CÁ BỐNG TƯỢNG - Thiên nhiên
CÁ NHEO
CÁ TRẮM ĐEN
CÁ TRẮM CỎ
CÁ CHẼM