Hải sản Vũng Tàu

Hải sản tươi sống mỗi ngày

CÁ CHÉP SÔNG - La Ngàn
CÁ LĂNG ĐUÔI ĐỎ
CÁ BỐNG MÚ
CÁ CHIM BIỂN
CÁ BỐNG TƯỢNG - Thiên nhiên
CÁ NHEO
CÁ TRẮM ĐEN
CÁ TRẮM CỎ
CÁ CHẼM
CÁ NHÁM
CÁ BÓP